Có 1 kết quả:

triều phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quầo áo của quan khi mặc vào chầu vua họp bàn việc nước.

Một số bài thơ có sử dụng