Có 1 kết quả:

triều bính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyền hành trị nước của vua quan — Quyền hành của vua ban.