Có 1 kết quả:

triều thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bề tôi trong triều.

Một số bài thơ có sử dụng