Có 1 kết quả:

kỳ mãn

1/1

kỳ mãn

giản thể

Từ điển phổ thông

hết hạn, mãn hạn, kết thúc