Có 1 kết quả:

kỳ phiếu

1/1

kỳ phiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. kỳ phiếu
2. giấy nợ, văn tự