Có 2 kết quả:

kì hạnkỳ hạn

1/2

kì hạn

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian định trước, hẹn trước.

Một số bài thơ có sử dụng

kỳ hạn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kỳ hạn, thời hạn

Một số bài thơ có sử dụng