Có 1 kết quả:

đồng lung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rạng sáng, tảng sáng.

Một số bài thơ có sử dụng