Có 1 kết quả:

mộc chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm gỗ nhỏ viết tên tuổi người chết, để thờ trên bàn thờ, còn gọi là Thần chủ.

Một số bài thơ có sử dụng