Có 1 kết quả:

mộc ngẫu

1/1

mộc ngẫu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rối, bù nhìn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Pho tượng bằng gỗ.

Một số bài thơ có sử dụng