Có 1 kết quả:

mộc công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ cây tùng, loại cây quân tử.