Có 1 kết quả:

mộc diệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ ngày Thứ Năm của tuần lễ ( Jeudi ).