Có 1 kết quả:

mộc già

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gông làm bằng gỗ để đeo vào cổ tội nhân thời xưa. Đoạn trường tân thanh có câu: » Cười rằng đả thế thì nên, mộc già hãy thử một thiên trình nghề «. ( Nói về Thúc sinh ra đề tài Cài gông cho Kiều làm thơ ).