Có 1 kết quả:

mộc cẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây thuộc giống Cẩm quỳ.