Có 1 kết quả:

mộc mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ cây mai.