Có 1 kết quả:

mộc nột

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đần độn chậm chạp, ăn nói quê kệch.