Có 1 kết quả:

mộc đạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mõ bằng gỗ. Thơ Lê Thánh Tông có câu: » Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi ).