Có 1 kết quả:

mộc ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái mõ bằng gỗ của tăng ni, làm theo hình con cá. » Rỗi mộc ngư diễn kệ sớm khuya « ( Sãi vãi ).

Một số bài thơ có sử dụng