Có 1 kết quả:

vị vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chưa chết. Đàn bà goá chồng thời xưa tự xưng là Vị vong nhân. Cung oán ngâm khúc : » Bỗng dưng mà hoá ra người vị vong «.

Một số bài thơ có sử dụng