Có 1 kết quả:

vị quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chưa làm lễ đội mũ. Chỉ con trai chưa tới 20 tuổi, tức chưa trưởng thành. Tục lệ Trung Hoa thời cổ, con trai đúng 20 tuổi được coi là trưởng thành, được đội mũ, và làm lễ đội mũ, gọi là Gia quan.