Có 1 kết quả:

vị thành niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tuổi chưa nên người, chưa khôn lớn.