Có 1 kết quả:

vị tường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chưa rõ. Chưa biết rõ.

Một số bài thơ có sử dụng