Có 1 kết quả:

mạt tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ ngồi cuối cùng, bậc chót.