Có 1 kết quả:

mạt niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuổi già, chỉ những năm cuối cùng của cuộc đời.

Một số bài thơ có sử dụng