Có 1 kết quả:

mạt đoan

1/1

mạt đoan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đầu, mũi