Có 1 kết quả:

mạt nghệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghề nghệp tạm bợ, không phải nghề căn bản — Nghề nghiệp thấp hèn.