Có 1 kết quả:

bản nhị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ người vợ cũ của vị tăng sĩ trước khi xuất gia đầu Phật.