Có 1 kết quả:

bổn phần

1/1

bổn phần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bổn phận, nhiệm vụ