Có 1 kết quả:

bổn lai diện mục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Phật giáo dụng ngữ) Mặt mắt xưa nay vẫn có. § Chỉ tâm tính cố hữu của người ta.
2. Hình dạng gốc của sự vật. ◇Kính hoa duyên 鏡花緣: “Nhậm tha biến huyễn, hà năng thoát khước bổn lai diện mục!” 任他變幻, 何能脫卻本來面目 (Đệ tứ thập lục hồi) Mặc cho nó biến hóa, làm sao thoát khỏi hình dạng từ trước đến giờ của nó.

Một số bài thơ có sử dụng