Có 1 kết quả:

bản địa

1/1

bản địa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản địa, địa phương, trong vùng, nơi đó

Một số bài thơ có sử dụng