Có 1 kết quả:

bổn tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ nguyên lai sinh trưởng của tổ tiên hoặc của chính mình. § Cũng gọi là “tịch quán” 籍貫.