Có 1 kết quả:

bản thân

1/1

bản thân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản thân, chính mình, chính nó