Có 1 kết quả:

trát kí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép điều cần thiết.

Một số bài thơ có sử dụng