Có 1 kết quả:

chu hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cổng đỏ, cổng son. Thời cổ, chư hầu có công, cổng tư dinh được vua cho dùng màu đỏ để dễ phân biệt. Chỉ nhà quyền quý. Cũng nói là Chu môn.