Có 1 kết quả:

chu sa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hợp chất thiên nhiên gồm thủy ngân và lưu hoàng, có hạt như cát màu đỏ, dùng làm vị thuốc. Còn gọi là “đan sa” 丹砂, “chu sa” 硃砂, “thần sa” 辰砂.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại khoáng vật màu đỏ, còn gọi là Đan sa, dùng làm vị thuốc ( Cinnabar ).

Một số bài thơ có sử dụng