Có 1 kết quả:

chu hiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ xe nhà hiển quý ngày xưa. ◇Giang Yêm 江淹: “Long mã ngân an, Chu hiên tú chẩn” 龍馬銀鞍, 朱軒繡軫 (Biệt phú 別賦).
2. Phòng hay nhà màu đỏ. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Hồi thủ tự môn vọng, Thanh nhai giáp chu hiên” 回首寺門望, 青崖夾朱軒 (Du Ngộ Chân tự 遊悟真寺).