Có 1 kết quả:

chu luân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bánh xe son. Chỉ xe nhà quyền quý.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bánh xe son, chỉ xe nhà quyền quý.

Một số bài thơ có sử dụng