Có 1 kết quả:

chu môn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời xưa, vương hầu quý tộc đều sơn nhà màu đỏ. Sau phiếm chỉ nhà phú quý là “chu môn” 朱門. ◇Lí Ước 李約: “Chu môn kỉ xứ khán ca vũ, Do khủng xuân dương ế quản huyền” ( 朱門幾處看歌舞, 猶恐春陽咽管絃 (Quan kì vũ 觀祈雨).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Chu hộ 朱户.

Một số bài thơ có sử dụng