Có 1 kết quả:

chu nhan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt hồng hào tươi mát. ◇Tống Ngọc 宋玉: “Mĩ nhân kí túy, chu nhan đà ta” 美人既醉, 朱顏酡些 (Chiêu hồn 招魂) Người đẹp đã say, mặt đỏ hồng hào một chút.
2. Phiếm chỉ dung mạo tuổi trẻ. ◇Lí Dục 李煜: “Điêu lan ngọc thế ưng do tại, Chỉ thị chu nhan cải” 雕欄玉砌應猶在, 只是朱顏改 (Ngu mĩ nhân 虞美人, Xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu từ 春花秋月何時了詞).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt đỏ, sắc mặt của người trung hậu — Còn chỉ thời niên thiếu thanh xuân.

Một số bài thơ có sử dụng