Có 1 kết quả:

cơ cấu

1/1

cơ cấu

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ cấu, cấu trúc, tổ chức