Có 1 kết quả:

quyền lực

1/1

quyền lực

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền lực, uy quyền, thế lực