Có 1 kết quả:

quyền bính

1/1

quyền bính

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền bính, quyền lực