Có 1 kết quả:

đỗ khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứng miệng, không nói gì được.

Một số bài thơ có sử dụng