Có 1 kết quả:

thúc khẩn

1/1

thúc khẩn

phồn thể

Từ điển phổ thông

thắt chặt, siết chặt