Có 1 kết quả:

thúc phược

1/1

thúc phược

giản thể

Từ điển phổ thông

trói, buộc, thắt lại