Có 1 kết quả:

lai lâm

1/1

lai lâm

giản thể

Từ điển phổ thông

tiến đến gần