Có 1 kết quả:

lai vãng

1/1

lai vãng

giản thể

Từ điển phổ thông

vãng lai, đi lại