Có 1 kết quả:

lai tự

1/1

lai tự

giản thể

Từ điển phổ thông

đến từ