Có 1 kết quả:

bôi cung xà ảnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tương truyền “Đỗ Tuyên” 杜宣 được mời ăn tiệc, thấy trong chén rượu có bóng con rắn, nhưng không dám không uống. Tiệc xong, cảm thấy trong bụng cực kì đau đớn, chữa trị không thuyên giảm. Sau biết, bóng rắn trong chén chính là hình cái cung treo tường phản chiếu, lập tức khỏi bệnh. Nghĩa bóng: Chỉ sự đau bệnh vì lo tưởng hão huyền. § Cũng viết “bôi để phùng xà” 杯底逢蛇, “bôi trung xà ảnh” 杯中蛇影, “cung ảnh bôi xà” 弓影杯蛇, “cung ảnh phù bôi” 弓影浮杯, hoặc “ảnh trung xà” 影中蛇.
2. ☆Tương tự: “phong thanh hạc lệ” 風聲鶴唳, “thảo mộc giai binh” 草木皆兵.
3. ★Tương phản: “xử chi thái nhiên” 處之泰然.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bóng cái cung trong chén rượu. Nhạc Quảng đời Tấn có một người bạn tới uống rượu, người bạn thấy trong chén rượu có bóng của chiếc cung treo trên tường nhà, tưởng trong chén rượu có con rắn, sợ rắn. Về sau thành ngữ này chỉ sự lo sợ nghi ngờ hão huyền.