Có 1 kết quả:

bôi lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giỏ, cái khay đựng chén.