Có 1 kết quả:

đông bán cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nửa trái đất về phía đông.